دنیای ما صورتی است

گاهی سیاست میشود گاهی غیر سیاست، البته خیلی مسائل ما سیاستزده شده است. سختی میکشد، یواشکی گریه میکند، غر میزند، فدایی میشود اما یادش نمیرود که اگر دختر به دنیا آمده، به این دلیل است که رسالتی دارد. دنیا غزل نداشت اگر دختری نبود… دختری باش که مردی به اون نیاز داره و این دو با هم خیلی متفاوتند. هر فرد با ۴ ویژگی بنیادی ساخته شده است: جنسیت، یکسری استعدادها، خصوصیتهای فردی، توانایی متفاوت برای مقابله با ضربات روحی.

ممکن است هر دختر ملکهای برای همسرش نباشد. «همه باید برای خودشان یک دنیای صورتی بسازند؛ دنیایی که در آن سیاست و حرص و جوش خوردن جایی نداشته باشد. کیف موبایلم صورتی، جامدادیم صورتی، دفتر یادداشتم صورتی با خال خالای سفید. با این وجود خیلی از هم سن و سالهای من علاقهای به مسائل و اتفاقهای سیاسی ندارند. روز میلاد توست و تو روشنی به ما هدیه میدهی و ما با دستانی پر از روشنی، از این حُسن بازمیگردیم؛ با دلهایی که در حوضچه چشمانمان با آب دیده تطهیر شده است. روز میلاد تو هر روز در ما تکرار میشود، ای تکرار روشنی در روح و روان ما!

نگاه معصومانهات، امید را در دل خسته زمین میرویاند و رایحه پاک بهشتیات، نسیم را به وجد میآورد. آسمان به زمین بیاید! دنیای”اَلی”، مملو از رنگهای صورتی و بنفش شده که هر گوشه از تصویر را زیر بال و پر خود گرفتهاند و زیبایی و لطافتشان را به رخ بیننده میکشند.

کجا را تماشا میکنی گل دخترم؟ عرضی ندارم دخترم. فقط یادت باشد امروز که دختری، در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی میآید که مادربزرگ میشوی. خانوادهای که دختر نداشته باشد مانند شهری است که در آن باران نبارد. ذوق مرگ شدم و فهمیدم که چرا نقطه ضعف هر پدری، دختر اوست!

دیدگاهتان را بنویسید