دنیای صورتی :: آوای فاخته

دنیای “اَلی”، مملو از رنگهای صورتی و بنفش شده که هر گوشه از تصویر را زیر بال و پر خود گرفتهاند و زیبایی و لطافتشان را به رخ بیننده میکشند. اکنون عکاسی به دغدغه زندگی او تبدیل شده و “اَلی” به خوبی از این نکته آگاه است که اکنون این هنر همچون سکوی پرتابی است که او را وارد دنیایی متفاوت کرده و وادارش میکند تا جلوههایی دیگر از جهان اطرافش را به تصویر بکشد. او از همان زمان میدانست که عکاسی با گوشی و تلفیق آن با هنر دیجیتال، مقولهای است که دیگر به این سادگیها از آن دست برنخواهد داشت.

مژده باد طلوع تو ای معصومه زکیّه که بارگه شهاب تو، روشنایی دیگر در شبهای مناجات اهل زمین است. ما در مزرعه ی گل جعبه هایی برای حمل گل استفاده می کنیم که بطور خاص برای همین منظور طراحی شده اند. این نگاه آرمانی گاهی جهان را و پیرامونش را تنگ مییابد و برای از دست ندادن رویا در خود فرو میرود، به جامعه و پیرامون خود بیتوجه میشود تا مسیر رشد شخصی را از دست ندهد؛ دورهای که البته حاصل آن میتواند پختگی فردی باشد و بازگشت مؤثرتر به جامعه. این نسل نخبگانی هستند که به زبان بینالمللی مسلط میشوند و در سطح بینالمللی کار میکنند اما احساس تعلق به جامعه پیدا نمیکنند.

با توجه به این که نسل امروز تسلط کافی به نرمافزار و سختافزار دارد و زبان خارجی فرامیگیرد و افقهای جدیدی به رویشان باز میشود. دختری نباش که به مردی نیاز داره. این جعبه به سادگی باز و بسته می شود و این خود یک مزیت برای جلوگیری از آسیب های احتمالی هنگام بسته بندی است. حضوری که جوایزی را نیز برای او، به ارمغان آورد.

بی اغراق باید اعتراف نمود که رنگها، بخشی جدایی ناپذیر از زیباییهای دنیای پیرامون ما هستند که حتی تصور فقدانشان، بسیار سخت و دردناک است. دنیای صورتی، یک دسته گل چشمگیر متشکل از گل های داوودی و رز و زنبوری است که سایه های مختلفی از صورتی را کنار هم به نمایش می گذارند. هر سایه متفاوت از این رنگ میتواند به دسته گلها و گلدانها رنگ و رویی زیبا بیفزاید.

دیدگاهتان را بنویسید