دنیای صورتی :: آوای فاخته

لیلی فارغ التحصیل مهندسی صنایع هم تنها به پیگیری سرخط خبرها اکتفا میکند و معتقد است وقتی در سیاست اتفاق خوبی نمیافتد نسل امروز از مسائل سیاسی رویگردان میشود: «در کشور ما اتفاقهای سیاسی ارتباط مستقیمی با زندگی و معیشت مردم دارد و به همین دلیل خیلیها سعی میکنند این اتفاقها را دنبال کنند. بی اغراق باید اعتراف نمود که رنگها، بخشی جدایی ناپذیر از زیباییهای دنیای پیرامون ما هستند که حتی تصور فقدانشان، بسیار سخت و دردناک است. ما در جمع خودمان از سیاست و مسائل پیرامون آن حرف نمیزنیم. این نگاه آرمانی گاهی جهان را و پیرامونش را تنگ مییابد و برای از دست ندادن رویا در خود فرو میرود، به جامعه و پیرامون خود بیتوجه میشود تا مسیر رشد شخصی را از دست ندهد؛ دورهای که البته حاصل آن میتواند پختگی فردی باشد و بازگشت مؤثرتر به جامعه.

با دقت سایتهای گرافیک را بالا و پایین میکند و معتقد است خیلی از همنسلهای او از سیاست رویگردان هستند و اتفاقات سیاسی کشور یا دیگر کشورها را پیگیری نمیکنند. اما هر بیماری درمانی دارد، همانطور که برای هر درد دیگری به پزشک متخصص مراجعه میکنید، زمانی که اعصابتان مریض است نیز باید درمان شوید، به همین سادگی.

«همه باید برای خودشان یک دنیای صورتی بسازند؛ دنیایی که در آن سیاست و حرص و جوش خوردن جایی نداشته باشد. باید از زندگی لذت برد. شاخصها نشان میدهد سیاستمدارانی که بخشهایی از مدیریت کشور را بر عهده گرفتهاند هیچ اثری بر هیچ شاخص پایهای زندگی مردم نداشتهاند. پس وقتی کسی میگوید برای من مهم نیست که این جناح حاکم باشد یا جناح مقابل نشان از رویگردانی او از مسائل سیاسی و اتفاقهای اساسی کشور است. فاصلهگرفتن و منفعلشدن نسل امروز از مسائل سیاسی نگرانکننده است.

البته قبول دارم رویگردانی از مسائل سیاسی در نسل ما خیلی زیاد است و خیلی از هم سن و سالهای من اخبار و اتفاقهای سیاسی کشور را دنبال نمیکنند. معتقد است وقتی باب گفتوگو در کشور باز باشد، نسل جوان به پیگیری مسائل سیاسی و پرسشگری در این زمینه علاقه پیدا میکند: «من مسائل سیاسی کشور را دنبال میکنم و دوست دارم با ریشه جریانهای سیاسی آشنا شوم. بیماران مغز و اعصاب نگران هستند که شاید سلامتی خود را به دست نیاورند و از این بیماری در هراسند. شهابالدین در پاسخ به این سؤال که چرا هم سن و سالهای او از مسائل سیاسی رویگردان هستند، به فاصلهگرفتن نهادهای فرهنگی از مردم اشاره میکند.

دیدگاهتان را بنویسید